Overordna organisasjonskart v. 1.0

KommunedirektørHR-sjefKommunalsjef forhelse og velferdKommunalsjef foroppvekstKommunalsjef forsamfunnsutviklingØkonomisjef

Ved å klikke på dei ulike boksene i organisasjonskartet kan du sjå korleis organisasjonen er bygd opp innanfor dei ulike sektorane. Kommunalsjefane innan kvar sektor har kommunedirektøren sine fullmakter innan sine tenesteområder.

Dersom du ønskjer kontaktinformasjon knytt til dei ulike fagtenestene kan du søke etter tilsette eller avdelingar her.

Under tenesteinformasjon vil du finne mykje informasjon om tenestene og korleis du skal gå fram for å få ei teneste.